Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4 » Unit 5: Can you swim?


Loading...
Unit 5: Can you swim? ↓↑

Tiếng anh lớp 4: Unit 5: Can you swim?

Vocabulary:
Can, ride, cook, skate, skip, sing, swim, swing, dance, play, guitar, piano, volleyball, table tennis, chess, walk, fish, badminton
Competences:
      - Asking and answering question about what someone can / can't do
      - Asking and answering question about whether someone can do something
Sentence Patterns:
       - What can do you? - I can...
       - Can you ...? - Yes, I can/ No, I can't.

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4

Tải nội dung trên Google Play