Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4 » Unit 3: What day is it today?


Loading...

Tiếng anh lớp 4, unit 3, What day is it today?

Vocabulary: today, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, zoo, football, play, watch, listen, music, swimming, piano, grandparents, guitar, weekend.
Competences:
      - Asking and answering question about days of the week. 
      - Asking and answering question about weekly activities. 
Sentence Patterns:
       - What day is it today? - It's...
       - What do you do on + (name of the day) - I ... in the morning/ in the afternoon

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTừ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4

Tải nội dung trên Google Play