Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4 » Unit2: I am from Japan


Loading...
Unit2: I am from Japan ↓↑
Tiếng anh lớp 4, unit 2, I'm from Japan
Vocabulary: America, American, Australia, Australian, England, English, Japan, Japanese, Malaysia, Malaysian, Viet Nam, Vietnamese, from, nationality
Competences:
      - Asking and answering question about where someone is from. (- Hỏi và trả lời các câu hỏi về nơi một người nào đó là từ đâu đến .)
      - Asking and answering question about  one's nationality.(Hỏi và trả lời các câu hỏi về quốc tịch của một người .)
Sentence Patterns:
       - Where are you from? - I'm from...
       - What nationality are you? - I'm ....

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Từ vựng tiếng anh lớp 4 lớp 4

Tải nội dung trên Google Play