Toán Lớp 3 lớp 3 » Bài 2: Cộng trừ số có 3 chữ số


Loading...

Cộng trừ các số có 3 chữ số(không nhớ).

Toán lớp 3 cộng trừ các số có 3 chữ số(có nhớ).

Giúp học sinh biết cách đặt rồi tính.

Bài toán có lời văn, cộng trừ số có 3 chữ số.

Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé

Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoToán Lớp 3 lớp 3

Tải nội dung trên Google Play