Tiếng Anh lớp 5 » Unit 19: Which place would you like to visit?


Loading...

Tiếng anh lớp 5 unit 19: Which place would you like to visit?

  1. Competences
  • Asking and answering questions about which place someone would like to visit.(Hỏi và trả lời các câu hỏi về địa điểm mà ai đó muốn đến thăm.)
  • Asking and answering questions about someone’s opinions about a place(Hỏi và trả lời các câu hỏi về ý kiến ​​của một ai đó về một địa điểm)

        2. Sentence Patterns

  •     Which place would you like to visit, ... or ...?

     I’d like to visit ... 

  •     What do you think of ...? 

     It’s more ... than I expected.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 5

Tải nội dung trên Google Play