Tiếng Anh lớp 5 » Unit 15: What would you like to be in the future?


Loading...

Tiếng anh lớp 5: Unit 15: What would you like to be in the future?

Hỏi và trả lời các câu hỏi về những gì ai đó muốn có trong tương lai.?

Ví dụ:

  •  What would you like to be in the future? (Bạn muốn gì trong tương lai?)

  I’d like to be a/an ...

  •  Why would you like to be ...? (Tại sao bạn lại muốn được...)

  Because I’d like to

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 5

Tải nội dung trên Google Play