Trang chủ, Logo game cho con


Loading...
Unit 15: What would you like to be in the future?

Tiếng anh lớp 5: Unit 15: What would you like to be in the future?

Hỏi và trả lời các câu hỏi về những gì ai đó muốn có trong tương lai.?

Ví dụ:

  •  What would you like to be in the future? (Bạn muốn gì trong tương lai?)

  I’d like to be a/an ...

  •  Why would you like to be ...? (Tại sao bạn lại muốn được...)

  Because I’d like to

 

Tiếng Anh