Tiếng Anh lớp 5 » Unit 11: What is the matter with you?


Loading...
Tiếng anh lớp 5
Unit 11: What’s the matter with you?
  • Asking and answering questions about common health problems (Hỏi và trả lời các câu hỏi về các vấn đề sức khoẻ)
  • Giving and responding to advice on common health problems(Cung cấp và trả lời các lời khuyên về các vấn đề sức khoẻ)

•   What’s the matter with you?

    I have ...

•   You should/shouldn’t ...

    Yes, I will./OK, I won’t.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 5

Tải nội dung trên Google Play