Tiếng Anh lớp 3 » Unit 18: What are you doing?


Loading...

Unit 18: What are you doing?

Tiếng anh lớp 3 unit 18: What are you doing?(Bạn đang làm gì)

New work: drawing: vẽ, reading: đọc, cleaning, watching, listening, cooking.

  A. Fill the gaps with the words from the puzzle.

  1. My mother is                      the room.
  2. My brother is                      a book.
  3. My children are                      TV.
  4. Mai and Phong are                      to music.
 

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 3

Tải nội dung trên Google Play