Tiếng Anh lớp 3 » Unit 16: Do you heve any pets


Loading...

Do you heve any pets? Tiếng anh lớp 3: chủ đề con vật, bạn có bao nhiêu con vật, vật nuôi, chúng màu gì, chúng ở đâu

Sau đây là đoạn văn mẫu trong bài, đọc hiểu và trả lời câu hỏi đúng sai "My name is Mai. My friends and I have some pets. Peter has a cat. He keeps it in the house. Phong has a dog. He keeps it in the house too. Nam has three goldfish. He keeps them in the fish tank. Mary has to rabbits. She keeps them in garden. Linda has a parrot. She keeps it in a cage. And I have a parrot. I keep it in a cage too."


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 3

Tải nội dung trên Google Play