Tiếng Anh lớp 3 » Unit 10: What do you do at break time?


Loading...

Hi, My name is Quan. At break time some of my friend and I play football. Nam and Tony do not like football. They like basketball. Mai and Linda do not play football or basketball. They play badminball.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 3

Tải nội dung trên Google Play