Tiếng Anh lớp 3 » Unit 9: What colour is it?


Loading...

Sách bài tập tiếng anh 3 online: Unit 9: What colour is it?

Look and write the questions.

 Is this a pen?

Is that a pencil case?

Are these rulers?

Are those books?


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 3

Tải nội dung trên Google Play