Tiếng Anh lớp 3 » Unit 8: This is my pen


Loading...

1 . Complate and say aloud.

2 . Find and circle the names of school things.

3 . Read and match.

4 . Put the words in order. Then read aloud.

5 . Read and complete

6. Write about your school things.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Anh lớp 3

Tải nội dung trên Google Play