Tiếng Anh 4 lớp 4 » Unit 10: My Classmates


Loading...
Unit 10: My Classmates ↓↑

Tiếng anh lớp 4: Unit 10 My Classmates

Để hỏi dáng vẻ bề ngoài của một người bạn thế nào em nói: What does she/he look like?

Khi trả lời em nói: She's / He's + TỪ MIÊU TẢ
 
Em nghi nhớ các cặp từ miêu tả trái nghĩa nhau: tall # short; strong # weak; slim # big 
 
Hình thức so sánh hơn của các cặp từ này là:

taller # shorter;   

slimmer # bigger;  

stronger # weaker   

Để hỏi so sánh đặc điểm giữa hai bạn nào đấy, em dùng mẫu câu: What does she/he look like?

Khi trả lời em dùng mẫu câu: 
           She's/ He's + TỪ MIÊU TẢ SO SÁNH HƠN
Ví dụ: Look at Tom and Tonny. Who is stronger?
           Tom is stronger.

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Anh 4 lớp 4