Tiếng Anh 4 lớp 4 » Unit 9: In My Classroom


Loading...
Unit 9: In My Classroom ↓↑

Thực hành tiếng anh lớp 4

Tiếng anh lớp 4, bài 9  In My Classroom

- Lưu ý cách hỏi và trả lời về vật số ít và số nhiều:

What is it?
It a/an + DANH TỪ SỐ ÍT
What are they?
They are + DANH TỪ SỐ NHIỀU
- “an”  được dùng trước những từ bắt đầu với nguyên âm a, e, i, o, u
- Danh từ số nhiều thường có “s” ở cuối từ, một số danh từ số nhiều có đuôi “es”.
           Ví dụ: books, tables, benches.
- Để hỏi vị trí của một hoặc nhiều vật em nói: Where is + DANH TỪ SỐ ÍT ? ->
Where are  +  DANH TỪ SỐ NHIỀU?
- Khi trả lời em nói: It's / They are IN / ON / BEHIND...
- Để hỏi và trả lời về số lượng của vật ở vị trí nào đó em nói: 
How many + DANH TỪ SỐ NHIỀU + are there + IN / ON / BEHIND...?
There is one a/an + DANH TỪ SỐ ÍT hoặc
There are + TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG + DANH TỪ SỐ NHIỀU.
- Ví dụ: How many books are there in your school bag?
There's one book. / There are ten books.

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Anh 4 lớp 4