Tiếng Anh 4 lớp 4 » Unit 5: Our Hobbies


Loading...
Unit 5: Our Hobbies ↓↑

Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 5: Our Hobbies

- Để nói về sở thích em nói : I like + ĐỘNG TỪ + ING

- Để hỏi về sở thích của bạn là gì em nói:  What is your hobby?

- Để trả lời em nói: My hobby is + ĐỘNG TỪ + ING hoặc: I like + ĐỘNG TỪ + ING
           -Ví dụ: What's your hobby?   - My hobby is swimming  / I like swimming.
What's her hobby?   - Her hobby is swimming  / She like swimming.
- Để hỏi bạn có thích làm việc gì đó không em nói: Do you like ĐỘNG TỪ + ING
- Khi trả lời nếu đồng ý em nói:Yes, I do.
- Nếu không đồng ý em nói: No, I don't
- Ví dụ: Do you like swimming? - Yes, I do / No. I don't.

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Anh 4 lớp 4