Tiếng Anh 4 lớp 4 » Unit 2: My new friends


Loading...
Unit 2: My new friends ↓↑

- Để hỏi một người từ đâu đến, em nói:  -Where are you from?

- Để trả lời em nói: I'm from + TÊN NƠI CHỐN / QUỐC GIA 

- Để nói về quốc tịch, em dùng mẫu câu: I' m + TỪ CHỈ QUỐC TỊCH

- Để hỏi họ và tên đầy đủ của bạn là gì, em nói: What's your full name?

- Để trả lời em nói họ tên đầy đủ của em. 
Lưu ý: Trật tự họ và tên của người Anh là tên trước họ sau.
Ví dụ: họ là Black, tên gọi là Tony, em sẽ nói là: Tony Black

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Anh 4 lớp 4