Tiếng Việt lớp 1 » Bài 18: x-ch


Loading...
Bài 18: x-ch ↓↑

x: xe; ch: chó

Giúp học sinh đọc và viết được x, ch, xe, chó

Đọc được câu: xe ô tô chở cá về thị xã

Phát triễn lời nói tự nhiên theo chủ đề: xe bò, xe lu, xe ô tô


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play