Tiếng Việt lớp 1 » Bài 13: n-m


Loading...
Bài 13: n-m ↓↑

n: nơ; m: me

Bò bê có cỏ, bò bê no nê

học sinh đọc viết được n, m, nơ, me

đọc được câu ứng dụng: Bò bê có cỏ, bò bê no nê


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play