Tiếng Việt lớp 1 » Bài 8: l-h


Loading...
Bài 8: l-h ↓↑

l: lê; h: hè

Giúp học sinh đọc và viết được l, h, lê, hè

Đọc được câu ứng dụng ve ve ve, hè về

Phát triễn lời nói tự nhiên theo chủ đề le le


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play