Trang chủ, Logo game cho conVòng 13: Bảng nhân 9, Bảng chia 9

Loading...
Giới thiệu bảng nhân 9, bảng chia 9
Ôn tập các bài toán tính chu vi hình chữ nhật
Dạng bài toán: Hãy đặt các số cho trước vào ô trống thích hợp để được dãy tính đúng.
Các bài toán dạng tính giá trị của biểu thức:
Chú ý:
- Trong biểu thức nếu chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải
- Trong biểu thức nếu chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải
- Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, thì ta thực hiện phép nhân, chia trước(chia, nhân) từ bên trái của phép nhân chia trước, rồi thực hiện phép cộng từ sau.
- Nếu có trong (...), thì thực hiện các phép tính trong (...) trước
Olympic toán