Trang chủ, Logo game cho conTuần 20: Mưa bóng mây

Loading...

Nghe Viết

Mưa bóng mây

Có cơn mưa nào lạ thế 
Thoáng mưa rồi tạnh ngay 
Em về nhà hỏi mẹ 
Mẹ cười! Mưa bóng mây 
 
Mẹ ơi! cơn mưa rơi nho nhỏ
không làm ướt tóc ai
Tay em che trang vở
Mưa đừng ướt chữ em
 
Mưa ơi! mưa rơi trên sân nhỏ 
Như em đang đùa vui
Mưa cũng làm nũng mẹ
vừa khóc xong đã cười
Mưa cũng làm nũng mẹ
Vừa khóc xong đã cười.
TÔ ĐÔNG HẢI
 
Chính tả