Chính tả lớp 2 » Tuần 14: Câu chuyện bó đủa


Loading...
Tuần 14: Câu chuyện bó đủa ↓↑

Chính tả lớp 2: Tập chép Câu chuyện bó đũa

Người cha liền bảo:

- Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

? Tìm lời của người cha trong bài chính tả: 

? Lời của người cha được ghi sau những dấu câu nào


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Chính tả lớp 2