Trang chủ, Logo game cho conLoading...
Cao hơn- Thấp hơn

Giúp bé phân biệt được cao thấp.

Phát triễn khả năng nhận biết một vật cao, thấp

Toán mẫu giáo