Tiếng Việt lớp 1 » Bài 9: o-c


Loading...

o: bò; c: cỏ

bo bò bó

co cò cọ

- Học sinh viết được o, c, bò, cỏ

- Đọc được câu ứng dụng: bò bê có bó cỏ

- Phát triễn lời nói tự nhiên vó bè

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play